[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. [ᴱQ.] súcë [þ] n. “resinous trees, pine or fir” (Category: Pine)

ᴺQ. [ᴱQ.] súcë [þ], n. “resinous trees, pine or fir” (Category: Pine)

Derivations


ᴱQ. súke n. “resinous trees, pine or fir” (Category: Pine)

Reference ✧ QL/86 ✧ sūke “resinous trees, pine or fir”

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√SUKU > sūke [sūkē] > [sūke] ✧ QL/86