S. medial [j] became [i]; [-j-] > [-i-]

S. medial [j] became [i]; [-j-] > [-i-]

Phonetic Rule Elements

[-j-] > [-i-]

Phonetic Rule Examples

-jaun > -iaun -j- > -i- S. -ı̯aun > S. -ion ✧ PE17/42
θarja- > θaria- -j- > -i- THAR > S. theria- ✧ PE17/187

N. medial [j] became [i]; [-j-] > [-i-]

@@@ but not [-ja]? compare final [j] intruded into preceding syllable

Reference ✧ PE22/33 ✧ phonetics

Order (01900)

Before 02100 short [e], [a], [o] became [i], [e], [œ] preceding [i] ᴹ✶baryā́- > N. berio
ᴹ√DUL > dœlio > N. delio
ᴹ√NOT > N. nœdia
Ety/BAR
Ety/DUL
Ety/NOT

Phonetic Rule Elements

[-j-] > [-i-] ✧ PE19/23 (-kj- > -gi-); PE19/23 (-j- > -i-); PE19/23 (-khj- > -ch(i)-)

Phonetic Rule Examples

arianθe > arianθe -j- > -i- ᴹ√ANA¹ > N. Eriant ✧ Ety/AR¹
barja- > baria- -j- > -i- ᴹ✶baryā́- > N. berio ✧ Ety/BAR
dilja- > dilia- -j- > -i- ᴹ√DIL > N. dilio ✧ Ety/DIL
dulja- > dulia- -j- > -i- ᴹ√DUL > dœlio > N. delio ✧ Ety/DUL
eljanme > elianme -j- > -i- ON. elyadme > N. eilian(w) ✧ Ety/ƷEL
-ɣj- > -ɣi- -j- > -i- ON. -gj- > N. i(ı̯) ✧ PE19/23
mineja > mineia -j- > -i- ᴹ✶miniı̯a > N. minei ✧ Ety/MINI
notja- > notia- -j- > -i- ᴹ√NOT > N. nœdia ✧ Ety/NOT
palja- > palia- -j- > -i- ᴹ√PAL > N. pelio ✧ Ety/PAL
panja- > pania- -j- > -i- ᴹ√PAN > N. penio ✧ Ety/PAN
ranja- > rania- -j- > -i- ᴹ√RAN > N. rhenio ✧ Ety/RAN
ranja- > rania- -j- > -i- ᴹ✶ramya- > N. rhenio ✧ Ety/RAM
sirja- > siria- -j- > -i- ON. sirya- > N. sirio ✧ Ety/SIR
sxalja- > sxalia- -j- > -i- ᴹ√SKAL¹ > ON. skhalia- ✧ Ety/SKAL¹
talja- > talia- -j- > -i- ᴹ✶tyalı̯ā- > N. telio ✧ Ety/TYAL
taljene > taliene -j- > -i- ᴹ√TYAL > N. te(i)lien ✧ Ety/TYAL
tirja- > tiria- -j- > -i- ᴹ√TIR > N. tirio ✧ Ety/TIR
θilja- > θilia- -j- > -i- ᴹ√THIL > N. thilio ✧ Ety/THIL
xanja- > xania- -j- > -i- ᴹ√KHAN > N. henio ✧ Ety/KHAN
xorja- > xoria- -j- > -i- ᴹ√KHOR > hoerio > N. herio ✧ Ety/KHOR
xw̥inja- > xw̥inia- -j- > -i- ᴹ√SWIN > N. chwinio ✧ Ety/SWIN