[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. [ᴱQ.] ^tyustyuhta- v. “to chew the cud; to reflect, reminisce”

ᴺQ. [ᴱQ.] ^tyustyuhta-, v. “to chew the cud; to reflect, reminisce”

Elements

^tyuxë “cud”
tyuc- “to chew”

ᴱQ. tyustyukta- v. “to chew the cud; to reflect, reminisce”

References ✧ QL/50

Glosses

Variations

Inflections

tyustyūke past ✧ QL/50

Elements

tyus “cud” ✧ QL/50
tyuku- “to chew” ✧ QL/50 (tyukta-)