[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. [ᴱQ.] tiqu- v. “to melt, thaw” (Category: to Heat, Be Hot)

ᴺQ. [ᴱQ.] tiqu-, v. “to melt, thaw” (Category: to Heat, Be Hot)

Element In

Derivations


ᴱQ. tiqi- v. “to melt, thaw” (Category: to Heat, Be Hot)

References ✧ GL/70; PE14/56, 58; QL/92

Glosses

Variations

Related

Inflections

tinqe past   ✧ QL/92
tinqie past   ✧ PE14/58
tíqie past   ✧ PE14/58
tiqe present “it thaws” ✧ PE14/56
tiqe present “melt” ✧ PE14/58

Element In

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ✶tiq > tiqe [tikʷe-] ✧ PE14/58
ᴱ√TIQI > tiqi- [tikʷ-] ✧ QL/92