S. initial nasals vanished before stops; [{mb|nd|ŋg|mf|nθ|ŋx}-] > [{bdgfθx}-]

@@@ also at morpheme boundaries: Aragorn < Ára-ngorn

References ✧ PE17/60, 104; PE18/104

Variations

Phonetic Rule Elements

[mb-] > [b-] ✧ PE17/104.1610 (mb > b-); PE18/105.1503 (mb > b)
[nd-] > [d-]
[ŋg-] > [g-] ✧ PE17/060.1313 (ñg > g-); PE17/169.1310 (ŋ > ʒ > g); PE18/105.1103 (ñg > g)
[mf-] > [f-] ✧ PE18/092.1206 (mp > f-)
[nθ-] > [θ-] ✧ PE18/092.1105 (nt > th-)
[ŋx-] > [x-] ✧ PE18/092.1204 (ŋk > h-)

Phonetic Rule Examples

mbelexθa > belexθa mb- > b- mbelek > S. belaith ✧ PE17/115.1606
ndaila > daila nd- > d- NDAY > S. dael ✧ PE17/151.0208
ndaira > daira nd- > d- NDAY > S. daer ✧ PE17/151.0210
araŋgorn > aragorn ŋg- > g- OS. ára-ngorn > S. Aragorn ✧ PE17/113.0203
ŋgauro > gauro ŋg- > g- ÑGAW > S. gaur ✧ PE17/039.0307

N. initial nasals vanished before stops; [{mb|nd|ŋg}-] > [{bdg}-]

GS/§4.78 @@@ plus morpheme boundary: talagand

Reference ✧ PE22/29 ✧ phonetics

Order (00100)

Before 05100 [mb], [nd] became [mm], [nn] ᴹ✶mbanda > band > N. bann
ᴹ√ÑGYAL/ÑGYÁLAM > glamb > N. glamm
Ety/MBAD
Ety/ÑGAL
Before 05600 final [l], [r] sometimes became syllabic ON. ndakro > dagr > N. dagor Ety/NDAK

Phonetic Rule Elements

[mb-] > [b-] ✧ PE19/020.0306 (mb- > b-); PE19/020.1506 (mb- > b-)
[nd-] > [d-] ✧ PE19/020.0606 (nd- > d-)
[ŋg-] > [g-] ✧ PE19/020.0906 ([ŋ]g- > g-); PE19/020.1206 (ŋg- > g-)

Phonetic Rule Examples

mbalxa > balxa mb- > b- ᴹ√ÑGWAL > N. balch ✧ Ety/ÑGWAL.013
mbaŋxa- > baŋxa- mb- > b- ᴹ√MBAKH > N. banga ✧ Ety/MBAKH.012
mbar > bar mb- > b- ON. mbar > N. bár ✧ EtyAC/MBAR.013
mbarata > barata mb- > b- ᴹ√MBARAT > N. barad ✧ Ety/MBARAT.018
mbarθa- > barθa- mb- > b- ᴹ√MBARAT > N. bartho ✧ Ety/MBARAT.020
mbasta > basta mb- > b- ᴹ√MBAS > N. bast ✧ Ety/MBAS.009
mbaukla- > baukla- mb- > b- ᴹ√MBAW > N. bauglo- ✧ Ety/MBAW.018
mbaure > baure mb- > b- ᴹ√MBAW > N. baur ✧ Ety/MBAW.027
mbaxa > baxa mb- > b- ᴹ✶mbakhā > N. bach ✧ Ety/MBAKH.015
mbaxro > baxro mb- > b- ᴹ√MBAKH > N. bachor ✧ Ety/MBAKH.013
mbereθθe > bereθθe mb- > b- ᴹ√MBER > N. bereth ✧ Ety/MBER.010
mberina > berina mb- > b- ᴹ√MBER > N. beren ✧ Ety/MBER.017
mbǭka > bǭka mb- > b- ᴹ√MBAW > N. baug ✧ Ety/MBAW.014
mbǭla > bǭla mb- > b- ᴹ√ÑGWAL > N. baul ✧ Ety/ÑGWAL.015
mboθθo > boθθo mb- > b- ᴹ√MBOTH > N. both ✧ Ety/MBOTH.013
mbui > bui mb- > b- ᴹ✶mauy- > N. bui ✧ Ety/MBAW.024
mbunda > bunda mb- > b- *ᴹ✶mbundā > N. *bon ✧ Ety/MBUD.021-2
mbundo > bundo mb- > b- ᴹ✶mbundu > bund > N. bunn ✧ Ety/MBUD.011
mbanda > mband mb- > b- ᴹ✶mbanda > band > N. bann ✧ Ety/MBAD.008
ndair > dair nd- > d- ᴹ√NDERE > ON. daer ✧ Ety/DER.031
ndair > dair nd- > d- ON. ndair > N. doer ✧ Ety/NDER.022
ndakie > dakie nd- > d- ON. ndakie > N. degi ✧ Ety/NDAK.018
ndakra- > dakra- nd- > d- ᴹ√NDAK > N. dagro ✧ Ety/NDAK.032
ndakro > dakro nd- > d- ON. ndakro > dagr > N. dagor ✧ Ety/NDAK.029
ndamba > damba nd- > d- ᴹ√NDAM > N. dam ✧ Ety/NDAM.023
ndamba- > damba- nd- > d- ᴹ√NDAM > N. damma- ✧ Ety/NDAM.026
ndan > dan nd- > d- ᴹ√NDAN > N. Dân ✧ Ety/NDAN.006
ndaniθǭro > daniθǭro nd- > d- ᴹ✶ndani-thārō > N. Dainthor ✧ LR/188.1903
ndaŋno > daŋno nd- > d- ON. ndagno > N. daen ✧ Ety/NDAK.021
ndaŋxina > daŋxina nd- > d- ᴹ√NDAK > N. dangen ✧ Ety/NDAK.023
ndenda > denda nd- > d- ᴹ√DEN > dend > N. denn ✧ Ety/DEN.036
ndi > di nd- > d- ᴹ√NDI/DI > N. di ✧ EtyAC/NDI.012
ndīs > dīs nd- > d- ON. ndîs > N. dîs ✧ Ety/NDIS.042
ndǭko > dǭko nd- > d- ON. ndōko > N. daug ✧ Ety/NDAK.043
ndolo > dolo nd- > d- ON. ndolo > N. dôl ✧ Ety/NDOL.008
ndolθo > dolθo nd- > d- ᴹ√NDOL > N. dolt ✧ Ety/NDOL.020
ndore > dore nd- > d- ᴹ✶ndorē > N. Dôr ✧ Ety/NDOR.034
ndorθa- > dorθa- nd- > d- ᴹ√NDOR > N. dortho- ✧ Ety/NDOR.036
ndulla > dulla nd- > d- ᴹ✶ndulna > N. doll/dolt ✧ Ety/DUL.034
ndulla > dulla nd- > d- ᴹ✶ndulla > N. doll ✧ Ety/NDUL.011
ndumbe > dumbe nd- > d- ᴹ√NDUB/DUB > N. dum ✧ EtyAC/NDUB.009
ndūmena > dūmena nd- > d- ᴹ√NDŪ > N. dúven ✧ Ety/NDŪ.051
ndūne > dūne nd- > d- ᴹ✶ndūne > N. dûn ✧ Ety/NDŪ.039
ndūro > dūro nd- > d- ᴹ✶ndeuro > N. Dûr ✧ EtyAC/NDEW.015
ŋgalambe > galambe ŋg- > g- ᴹ√ÑGYAL/ÑGYÁLAM > glamb > N. glamm ✧ Ety/ÑGAL.012
ŋganda- > ganda- ŋg- > g- ᴹ√ÑGAN/ÑGANAD > N. gannado ✧ Ety/ÑGAN.026
ŋganda- > ganda- ŋg- > g- ᴹ√ÑGAN/ÑGANAD > N. ganno ✧ Ety/ÑGAN.028
ŋgandelle > gandelle ŋg- > g- ᴹ√ÑGAN/ÑGANAD > gandel > N. gannel ✧ Ety/ÑGAN.023
ŋgaramo > garamo ŋg- > g- ᴹ√ÑGAR(A)M > N. garaf ✧ Ety/ÑGAR(A)M.006
ŋgolda > golda ŋg- > g- ᴹ✶ngolda > N. goll ✧ Ety/ÑGOL.032
ŋgǭle > gǭle ŋg- > g- ᴹ√ÑGAW > N. gaul ✧ Ety/ÑGAW.009
ŋgolodj > golodj ŋg- > g- ᴹ√ÑGÓLOD > goeloeidh > N. geleidh ✧ Ety/ÑGOLOD.016
ŋgolodo > golodo ŋg- > g- ON. ngolodo > N. golodh ✧ Ety/ÑGOLOD.013
ŋgolodomire > golodomire ŋg- > g- ᴹ√MIR > N. Golovir ✧ Ety/ÑGOLOD.043
ŋgolwe > golwe ŋg- > g- ᴹ√ÑGOL > N. †golw ✧ Ety/ÑGOL.023
ŋgolwina > golwina ŋg- > g- ᴹ✶ngolwina > N. golwen ✧ Ety/ÑGOL.025
ŋgǭro > gǭro ŋg- > g- ᴹ√ÑGAW > N. gaur ✧ Ety/ÑGAW.004
ŋgoroθo > goroθo ŋg- > g- ᴹ√ÑGÓROTH > N. goroth ✧ Ety/ÑGOROTH.042
ŋgūle > gūle ŋg- > g- ᴹ√ÑGOL > N. gûl ✧ Ety/ÑGOL.037
ŋgurina > gurina ŋg- > g- ᴹ√ÑGUR > N. goren ✧ EtyAC/ÑGUR.056
ŋgurθu > gurθu ŋg- > g- ON. ngurtu > N. guruth ✧ Ety/ÑGUR.009
ŋguru > guru ŋg- > g- ON. nguru > N. gûr/gurw‽ ✧ Ety/ÑGUR.006
ŋguru > guru ŋg- > g- ᴹ√NGUR > N. Guru ✧ Ety/WAN.069
ŋgau- > ŋgau- ŋg- > g- ᴹ√ÑGAW > N. gaw- ✧ Ety/ÑGAW.014
talaŋgando > talagando ŋg- > g- ᴹ✶tyalañgando > N. talagand ✧ Ety/ÑGAN.033
talaŋgando > talagando ŋg- > g- ᴹ✶tyalañgandō̆ > N. Talagand ✧ Ety/TYAL.024

G. initial nasals vanished before stops; [{mb|nd|ŋg}-] > [{bdg}-]

Phonetic Rule Elements

[mb-] > [b-]
[nd-] > [d-]
[ŋg-] > [g-]

Phonetic Rule Examples

mbal > bal mb- > b- ᴱ√MBALA > G. bal ✧ LT1A/Balrog.028
mband > band mb- > b- ᴱ√mᵇṇřṇ > G. band ✧ PME/058.9106
mbar > bar mb- > b- ᴱ√mbar > G. bar ✧ LT1A/Eldamar.055
mbloss > bloss mb- > b- ᴱ√mol- > G. Bloss ✧ GL/23.4801
mboθli > boθli mb- > b- ᴱ✶mᵇāsḷ > G. bothli ✧ GL/23.8001
mbridwen > bridwen mb- > b- ᴱ√mṛt > G. Bridwen ✧ GL/24.2201
mbriθ- > briθ- mb- > b- ᴱ√M(B)ṚTṚ > G. brith- ✧ QL/063.7703
ndol- > dol- nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dol- ✧ GL/30.2701
ndolfa > dolfa nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dolfa ✧ GL/30.3201
ndolk > dolk nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dolc ✧ GL/30.3101
ndolm > dolm nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dolm ✧ GL/30.2901
ndolmeg > dolmeg nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dolmeg ✧ GL/30.3401
ndor > dor nd- > d- ᴱ✶ndor- > G. dôr ✧ LT1A/Dor Faidwen.004
ndrib- > drib- nd- > d- ᴱ√nṛq- > G. drib- ✧ GL/30.7401
ndrio > drio nd- > d- ᴱ✶n’reu̯ > G. †drio ✧ GL/30.8301
ndriθ > driθ nd- > d- ᴱ√nṛþ- > G. drith ✧ GL/30.8901
ndriθ- > driθ- nd- > d- ᴱ√nṛþ- > G. drith- ✧ GL/31.0101
ndrō > drō nd- > d- ᴱ√NORO > G. drô ✧ LT1A/Nornorë.064
ndrog > drog nd- > d- ᴱ✶norokā́ > G. drog ✧ GL/31.0301
ndronn > dronn nd- > d- ᴱ√NORO > G. drond ✧ LT1A/Nornorë.059
ndūl > dūl nd- > d- ᴱ√ndolo- > G. dûl ✧ GL/30.3001
ŋgainu > gainu ŋg- > g- ᴱ√ŋaı̯ > G. Gainu ✧ GL/37.1501
ŋgaist > gaist ŋg- > g- ᴱ√ŋaı̯ > G. gaist ✧ GL/37.2101
ŋgaista- > gaista- ŋg- > g- ᴱ✶ŋaistă- > G. gaista- ✧ GL/37.2201
ŋgolda > golda ŋg- > g- ᴱ✶ŋolđō > G. golda ✧ GL/41.1101