medial [ŋ] usually became [ɣ]; [VŋV|ŋ{rl}|-ŋ] > [VɣV|ɣ{rl}|-ɣ]

medial [ŋ] usually became [ɣ]; [VŋV|ŋ{rl}|-ŋ] > [VɣV|ɣ{rl}|-ɣ]

References ✧ PE18/102, 104; PE19/71-72, 95, 98, 102; VT39/6

Order ()

After medial [ŋj], [ŋw] became [ŋgj], [ŋgw]
After nasals assimilated to following stops and aspirates
Before 01100 Q. [ɣ] from [g] vanished

Phonetic Rule Elements

[VŋV] > [VɣV] ✧ PE18/102 (ŋ > ʒ); PE19/72 (ñ > ʒ; denasalized medially between vowels); PE19/95 (ñ > ʒ; between vowels or before r, l)
[-Vŋ] > [-Vɣ]
[ŋr] > [ɣr]
[ŋl] > [ɣl]
[-ŋ] > [-ɣ]

Phonetic Rule Examples

peŋ > peɣ -Vŋ > -Vɣ peñ > Q. ✧ PE19/102
-leŋ > -leɣ -ŋ > -ɣ LEŊ > Q. -le ✧ PE17/74
lēŋ > lēɣ -ŋ > -ɣ LEŊ > Q. ✧ PE17/74
eŋa > eɣa VŋV > VɣV EŊE > Q. ëa ✧ PE22/147
eŋa > eɣa VŋV > VɣV EŊE > Q. ✧ PE22/147
eŋa > eɣa VŋV > VɣV eŋa > Q. ëa ✧ PE22/166
eŋa > eɣa VŋV > VɣV eŋe > Q. ëa ✧ VT49/28
eŋa > eɣa VŋV > VɣV eŋe > Q. ea ✧ VT49/29
ēŋijē > ēɣijē VŋV > VɣV e-ēŋiı̯ē > ēŋie > ēiı̯ē > Q. †éye ✧ VT49/29
jujŋal > jujɣal VŋV > VɣV yuy(u)ŋal > Q. yúyal ✧ PE17/169
jujuŋal > jujuɣal VŋV > VɣV yuy(u)ŋal > S. uial ✧ PE17/169
laŋa > laɣa VŋV > VɣV laŋa > Q. ✧ PE17/65
laŋa > laɣa VŋV > VɣV LAŊ > Q. la ✧ PE17/65
peŋe > peɣe VŋV > VɣV peñe > Q. ✧ VT39/11
peŋū > peɣū VŋV > VɣV peñū > Q. peu ✧ VT39/11

ᴹ✶medial [ŋ] usually became [ɣ]; [VŋV|ŋ{rls}] > [VɣV|ɣ{rls}]

References ✧ PE18/39, 54; PE19/33, 46-47, 52; PE22/103

Order (01400)

After 01100 nasals assimilated to following stops and aspirates
After 01200 medial [ŋj], [ŋw] became [ŋgj], [ŋgw]
Before 01500 [ɣ] became [h] before voiceless consonants

Related

Phonetic Rule Elements

[VŋV] > [VɣV] ✧ PE18/54 (ŋ > ʒ)
[-Vŋ] > [-Vɣ]
[ŋr] > [ɣr] ✧ PE18/54 (ŋr > ʒr)
[ŋl] > [ɣl] ✧ PE18/54 (ŋl > ʒl)
[ŋs] > [ɣs] ✧ PE18/54 (ŋs > ʒs)
[ŋ-] > [ɣ-]

Phonetic Rule Examples

-ŋel > -ɣel VŋV > VɣV ᴹ√ÑEL > ᴹQ. -el ✧ EtyAC/ÑEL
neŋe > neɣe VŋV > VɣV ᴹ✶neñē > neʒe > ᴹQ. nie ✧ EtyAC/NEI
tega > teɣa VŋV > VɣV ᴹ√TEÑ > ᴹQ. tea ✧ Ety/TEÑ
tēŋe > tēɣe VŋV > VɣV ᴹ✶tēñe > N. ✧ Ety/TEÑ
ŋelda > ɣelda ŋ- > ɣ- ᴹ√ÑEL > ᴹQ. helda ✧ EtyAC/ÑEL
ŋelde > ɣelde ŋ- > ɣ- ᴹ√ÑEL > ᴹQ. helde ✧ EtyAC/ÑEL
ŋeldo > ɣeldo ŋ- > ɣ- ᴹ√ÑEL > ᴹQ. heldo ✧ EtyAC/ÑEL
ŋelme > ɣelme ŋ- > ɣ- ᴹ√ÑEL > ᴹQ. helme ✧ EtyAC/ÑEL
ŋelmo > ɣelmo ŋ- > ɣ- ᴹ√ÑEL > ᴹQ. helmo ✧ EtyAC/ÑEL
ŋiuta- > ɣiuta- ŋ- > ɣ- ᴹ√ÑIW > ᴹQ. hiuta- ✧ EtyAC/ÑIW
ŋolme > ɣolme ŋ- > ɣ- ᴹ√ÑOL > ᴹQ. holme ✧ Ety/ÑOL
ŋu > ɣu ŋ- > ɣ- ᴹ√ÑŌ²/ÑONO > ᴹQ. hu ✧ EtyAC/ÑŌ²
ŋūna > ɣūna ŋ- > ɣ- ᴹ√ÑŌ²/ÑONO > ᴹQ. hūna- ✧ EtyAC/ÑŌ²
neŋrē > neɣrē ŋr > ɣr ᴹ✶neñrē > N. nîr ✧ EtyAC/NEI
teŋrā > teɣrā ŋr > ɣr ᴹ√TEÑ > teñrā > ᴹ✶tēra ✧ Ety/TEƷ

ᴱQ. intervocalic [ŋ], [ŋʷ] became [ŋg], [ŋgʷ]; [V{ŋ|ŋʷ}V] > [V{ŋg|ŋgʷ}V]

Phonetic Rule Elements

[VŋV] > [VŋgV] ✧ PE12/16 (ȵ > ng; medial)
[VŋʷV] > [VŋgʷV] ✧ PE12/16 (ȵ͡w > ngu̯; medial)

Phonetic Rule Examples

aŋaino > aŋgaino VŋV > VŋgV ᴱ√NAẎA > ᴱQ. Angaino ✧ QL/34
aŋaisine > aŋgaisine VŋV > VŋgV ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angaisine ✧ QL/34
aŋaitʲa- > aŋgaitʲa- VŋV > VŋgV ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angaitya- ✧ QL/34
aŋaitʲa- > aŋgaitʲa- VŋV > VŋgV ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angaitya ✧ QL/81
aŋajanda > aŋgajanda VŋV > VŋgV ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angayanda ✧ QL/34
aŋajasse > aŋgajasse VŋV > VŋgV ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angayasse ✧ QL/34
aŋajasse > aŋgajasse VŋV > VŋgV ᴱ√ŊAH͡YA > ᴱQ. angayasse ✧ QL/65
aŋajasse > aŋgajasse VŋV > VŋgV ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angayasse ✧ QL/81
aŋajer > aŋgajer VŋV > VŋgV ᴱ√NAẎA > ᴱQ. Angear ✧ QL/34
saŋa- > saŋga- VŋV > VŋgV ᴱ√SAŊA > ᴱQ. sanga- ✧ QL/81
sāŋa- > sāŋga- VŋV > VŋgV ᴱ√SAHA > ᴱQ. sanga- ✧ QL/81
sēŋe > sēŋge VŋV > VŋgV ᴱ√SEHE > ᴱQ. senge ✧ QL/82
siŋe > siŋge VŋV > VŋgV ᴱ√SIŊI > ᴱQ. singe ✧ QL/83
teŋe- > teŋge- VŋV > VŋgV ᴱ√TEŊE > ᴱQ. tenge- ✧ QL/91
toŋa > toŋga VŋV > VŋgV ᴱ√TOŊO > ᴱQ. tonga ✧ QL/94
toŋo > toŋgo VŋV > VŋgV ᴱ√TOŊO > ᴱQ. tongo ✧ QL/94