[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

Q. ringa adj. “cold” (Category: Cold, Frigid)

Q. ringa, adj. “cold, [ᴱQ.] chilly; ⚠️damp” (Category: Cold, Frigid)
ᴱQ. yelwa “cold”

References ✧ MC/222; VT49/23

Glosses

Element In

Cognates

Derivations


ᴱQ. ringa adj. “cold, damp, chilly” (Category: Cold, Frigid)

References ✧ LT1A/Qerkaringa, Ringil; MC/213; PE16/145; QL/80

Glosses

Element In

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√RIŊI > ringa [riŋgā] > [riŋga] ✧ QL/80