Q. future grammar.

Q. futurë grammar.

Examples (future)
aluva [← ala-¹] ✧ PE22/164.0704
autuva ← auta- ✧ PE17/063.2808
auva ← av|va ✧ PE17/063.3211
avauva [← ava-¹] ✧ PE22/164.0409
auva [← ava-¹] ✧ PE22/164.0411
avuva [← ava-¹] ✧ PE22/164.0505
caituva ← caita (aorist) ✧ PE22/159.1605
cayuva ← caita (aorist) ✧ PE22/159.2403
caitŭva ← †cea (aorist) ✧ PE22/159.2503
caitúva ← caita (aorist) ✧ PE22/159.2603
kaituva ← kaita (aorist) ✧ PE22/164.2803
kaluva “shall shine” [← #cal-] Anar kaluva tielyanna ✧ UT/022.3708
caruva “shall make” [← car-] uan caruva, uan caruva, ván caruva ✧ PE17/144.1409
kenuva “shall see” ← ken- Men kenuva fáne kirya? ✧ MC/221.3902
kenuva “shall see” ← ken- Man kenuva lumbor na-hosta?, Man kenuva lumbor ahosta? ✧ MC/222.2002
kenuva “shall see” ← ken- Man kenuva métim’ andúne?, Man kenuva métim’ andúnie? ✧ MC/222.3502
(e)uva [← ëa-] Eru fai, sî, euva ✧ PE22/147.1908
euva ← ea ✧ VT49/29.0109
ekuva “have a chance of” [← ec-] ekuva nin kare sa noa ✧ VT49/20.0913
enquantuva “shall refill” [← enquanta-] Sí man i yulma nin enquantuva? ✧ LotR/0377.3506
enquantuva “will again/next/re- fill” [← enquanta-] ✧ PE17/068.3402
enquantuva “will refill” [← enquanta-] Ma Varda enquantuva i yulma nin sí ✧ PE22/161.0708
enquantuva “shall refill” [← enquanta-] Sī man i yulma nin enquantuva? ✧ RGEO/58.1206
en-quant-uva “re-fill-will” [← enquanta-] Sī man i yulma nin en-quant-uva? ✧ RGEO/59.0306
enquantuva [← enquanta-] ✧ VT41/16.2612
entuluva “shall come again” [← #entul-] Aurë entuluva ✧ S/195.0408
hentuva ← henta ✧ PE17/077.2101
hiruva “shalt find (it)” [← hir-] Nai elyë hiruva. Namárië! ✧ LotR/0378.0203
hiruva “will find” [← hir-] nai elye hiruva ✧ PE17/075.1102
hiruva “will find” [← hir-] ✧ PE17/076.1205
hiruva [← hir-] ✧ PE17/135.3304
hiruva “shalt find (it)” [← hir-] Nai elye hiruva. Namārië! ✧ RGEO/58.2104
hir-uva “find will (it)” [← hir-] Nai elye hir-uva. Namārië! ✧ RGEO/59.1903
hlaruva “shall hear” [← #hlar-] Man hlaruva rávëa súre ✧ MC/222.1102
istuva ← ista (aorist) ✧ PE17/077.2401
isuva ← ista (aorist) ✧ PE17/077.2402
siuva ← istā (aorist) ✧ PE22/159.1707
istuva ← istā (aorist) ✧ PE22/159.1708
istuva ← ista (aorist) ✧ PE22/159.1808
istuva ← ista (aorist) ✧ PE22/159.2703
istuvan [← ista-] ✧ PE22/164.1106
istuva ← ista (aorist) ✧ PE22/164.3203
lauva [← lá-] ✧ PE22/153.1811
lauva ← lā- ✧ PE22/156.2608
lauva ←  ✧ VT49/13.1505
lantuva “[will] fall” [← lanta-] nai laure lantuva parmastanna lúmissen tengwiesto ✧ VT49/47.2801
lavuva [← lav-] ✧ PE22/152.3015
lauva [← lav-] ✧ PE22/152.3114
mauva [← mai-²] ✧ PE22/148.2306
meluva ← melya (aorist) ✧ PE17/077.3001
menuva “will arrive” [← men-] ✧ VT49/24.0208
nauva “will be” [← ná-] lá karitas alasaila ké nauva ✧ PE22/154.1807
nauva “will be” [← ná-] umbe nin i hríve nauva urra (si loa) ✧ PE22/168.0313
nauva “will be” ←  lá karitas alasaila ké nauva ✧ VT42/34.0206
nauva [← ná-] ké tulis, nī nauva tanome ✧ VT49/19.1908
nauva [← ná-] ✧ VT49/27.1303
nahtuva ← nahta (aorist) ✧ PE17/077.2701
nakuva ← nahta (aorist) ✧ PE17/077.2702
nahtuva ← nahta (aorist) ✧ PE22/159.2903
nahtuva ← nahta ✧ PE22/164.2704
nauva “will try” [← #nav-²] nauva tūle ✧ PE22/151.2406
[ninqu]itūva [← #ninquita-] ✧ PE22/157.0608
auva [← oa-] ✧ PE22/151.3012
oruv· ← ora (aorist) ✧ VT41/13.3707
ortuva ← orta (aorist) ✧ PE22/159.1507
ortauva ← orta (aorist) ✧ PE22/159.1908
ortúva ← orta (aorist) ✧ PE22/159.2203
ortuva ← orta (aorist) ✧ PE22/159.2303
ortauva ← orta ✧ PE22/164.2206
ortuva ← orta ✧ PE22/164.2306
ortuva ← orta (aorist) ✧ PE22/164.3303
oryuva [← orya-] ✧ PE22/157.2806
oryauva [← orya-] ✧ PE22/164.2403
oryuva [← orya-] ✧ PE22/164.2503
oruva ← orya (aorist) ✧ PE22/164.3503
quantuva “will fill” ← quanta- enquantuva ✧ PE17/068.3414
siluva “*will shine” [← sil-] nai elen siluva lyenna, nai elen siluva parma-restalyanna meldonya ✧ VT49/39.1601
siruva ← sirya (aorist) ✧ PE22/164.3403
taltuva- [← talta-] ✧ PE22/134.0217
taltuva ← †talat- ✧ PE22/164.2604
istuva [← talta-] ✧ PE22/164.3004
tenuva “will arrive” [← ten-] ✧ VT49/23.4002
termaruva “shall stand” [← termar-] Vanda sina termaruva Elenna·nóreo alcar enyalien ✧ UT/305.1403
ter-maruva [← termar-] ✧ UT/317.0108
tiruva “shall heed” [← tir-] Man tiruva fána kirya ✧ MC/222.0302
tiruva “shall heed” [← tir-] Man tiruva rákina kirya? ✧ MC/222.2902
tuluva “*[will] come” [← tul-] aranielya na tuluva ✧ VT43/14.4005
tultauvan [← tulta-] ✧ PE22/164.0905
tulyauva ← tulya (aorist) ✧ PE22/164.3103
tuvuva “will find” [← #tuv-] ✧ PE22/155.1510
túva [← #tuv-] ✧ PE22/155.1515
tuvua [← #tuv-] ✧ PE22/155.1608
tyauva [← #tyav-] ✧ PE22/152.2902
uluva “it is going to rain, it will rain” [← #ul-] ✧ PE22/167.2806
valuvar “the will [of the Valar] will be done” ← vala Valar valuvar ✧ WJ/404.2810
firuvamme “*we will die” [← fir-] 1st-pl-exclusive sí ar lúmesse ya firuvamme: násie ✧ VT43/34.2701
laituvalme [← laita-] 1st-pl-exclusive Andave laituvalme ✧ SD/047.1007
laituvalmet “we will praise the two” [← laita-] 1st-pl-exclusive with-dual-object ✧ PE17/102.3902
laituvalmet “will we praise them” [← laita-] 1st-pl-exclusive with-pl-object Andave laituvalmet ✧ Let/448.3610
laituvalmet [← laita-] 1st-pl-exclusive with-pl-object Andave laituvalmet ✧ LotR/0953.2507
laituvalmet [← laita-] 1st-pl-exclusive with-pl-object Andave laituvalmet ✧ SD/047.1509
karuvalwe “we [shall] make” [← car-] 1st-pl-inclusive ma karuvalwe ohta, vá karuvalwe (ohta) ✧ PE22/161.4101
aluvan [← ala-¹] 1st-sg ✧ PE22/164.1304
auvan [← ava-¹] 1st-sg ✧ PE22/162.4918
avuvan [← ava-¹] 1st-sg ✧ PE22/164.1504
auvan [← ava-¹] 1st-sg ✧ PE22/164.1505
avuvan ← ava- 1st-sg ✧ VT49/13.2904
auvan ← ava- 1st-sg ✧ VT49/13.2905
kăruvn(ye) [← car-] 1st-sg ✧ PE22/152.1010
caruvan(ye) “I am going to do/shall do (it)” [← car-] 1st-sg ✧ PE22/167.2217
faruvan [← fara-] 1st-sg ✧ PE22/164.1404
maruvan “I will abide” [← mar-] 1st-sg Sinome maruvan ar Hildinyar tenn’ Ambar-metta ✧ LotR/0967.3506
maruvan “I will abide” [← mar-] 1st-sg Sinome maruvan ar Hildinyar tenna ambar metta ✧ PE17/103.3102
maruvan [← mar-] 1st-sg Sínome maruvan tenn’ ambarmetta ... arhildinyar ✧ PE22/147.1102
matuvanye “I shall eat” [← mat-] 1st-sg ✧ PE22/132.0101
nauvan [← ná-] 1st-sg ké tulis, tanome nauvan ✧ VT49/19.1703
niruvan [← nir-] 1st-sg ✧ PE22/165.0708
tuluvanye “I shall come” [← tul-] 1st-sg {que >>} [?it/itē] kestallen, tuluvanye, {que >>} aite[?] kestuvallen, tuluvanye, ai tuluvanye, au tuluvanye ✧ PE22/138.3302
tuluvanye “I [will] come” [← tul-] 1st-sg itas la tuluvanye, itas vá tuluvanye, vá tuluvanye ✧ PE22/162.0816
úvan ← ua 1st-sg ✧ PE17/144.2210
hiruvanyes [← hir-] 1st-sg with-sg-object ✧ PE22/151.3918
hiruvalyes [← hir-] 2nd-sg with-sg-object ✧ PE22/151.3916
hiruvatye [← hir-] 2nd-sg-familiar ✧ PE17/135.3203
matuvatye “you [shall] eat” [← mat-] 2nd-sg-familiar vá matuvatye mastanya ✧ PE22/162.0917
hiruvalyë “thou shalt find” [← hir-] 2nd-sg-polite Namárië! Nai hiruvalyë Valimar ✧ LotR/0378.0103
hiruvalye “you (singular but courteous) will find” ← hiruva (future) 2nd-sg-polite ✧ PE17/075.1111
hir-uva-lye “find will you” [← hir-] 2nd-sg-polite ✧ PE17/135.3107
hiruvalye “thou shalt find” [← hir-] 2nd-sg-polite Namārië! Nai hiruvalye Valimar ✧ RGEO/58.2003
hir-uva-lye “find wilt-thou” [← hir-] 2nd-sg-polite Namārië! Nai hir-uva-lye Valimar ✧ RGEO/59.1703
tiruvantes “they will guard it” [← tir-] 3rd-pl with-sg-object Nai tiruvantes i hárar mahalmassen mi Númen ✧ UT/305.1504
tiruvantes “they will guard it” [← tir-] 3rd-pl with-sg-object ✧ UT/317.1410
karuvas [← car-] 3rd-sg vá karuvas i ✧ PE22/162.3910
enquantuvas [← enquanta-] 3rd-sg ✧ PE22/161.0202
tuluváse “he [shall] come” [← tul-] 3rd-sg vá tuluváse ✧ PE22/162.0909
tultauvas “he will send” ← tultā- 3rd-sg tultauvas sa nin ✧ PE22/156.0515
siluvat “*they (dual) will shine” [← sil-] dual nai elen atta siluvat rénna veryanweldo, nai elen atta siluvat aurenna veryanwesto ✧ VT49/45.1001

References ✧ PE22/131, 167

Elements

future-imperfect
future-perfect

Element In


ᴹQ. future grammar.

Examples (future)
oláva [← ola-] ✧ PE22/109.1103
aláva [← ola-] ✧ PE22/109.3008
oláva “will go on growing, will grow” [← ola-] ✧ PE22/116.1801
aláva [← ola-] ✧ PE22/116.3507
ampanótuva [← ampanóta-] ✧ PE22/118.0309
antáva “will ... give” [← anta-] ✧ LR/072.2103
karuvā- “will make, (originally) is proceeding to/going to make” [← kar-] ✧ PE22/097.1211
karuva “shall/will/am going to make” [← kar-] ✧ PE22/105.0102
karuva [← kar-] ✧ PE22/109.2303
karuva [← kar-] ✧ PE22/109.4703
← ëa ✧ PE22/123.0303
ēva “will exist” ← ëa ✧ PE22/123.0316
ëava “will exist” ← ëa ✧ PE22/123.0405
ŭva ← ëa ✧ PE22/123.1811
euva “will exist” ← ëa ✧ PE22/123.1813
éva [← ea-] ✧ PE22/124.2004
yéva “there will be” [← ye-] ✧ LR/072.1805
yéva “is” [← ye-] ✧ LR/072.1903
yéva [← ye-] ✧ PE22/123.4102
[← ye-] ✧ PE22/123.4104
faráva “will hunt, be hunting” ← fara- ✧ PE22/116.1713
hopáva “will continue to wait” ← fara- ✧ PE22/116.1808
istuva “shall know” ← ista ✧ PE22/104.3305
istuva [← ista-] ✧ PE22/115.2901
kararruva [← kakarra-] ✧ PE22/100.1211
kakarruva [← kakarra-] ✧ PE22/109.1806
kauva [← #kav-] ✧ PE22/105.2915
kauva “shall be able to” [← #kav-] ✧ PE22/121.0108
kauva “did not” [← #kav-] ✧ PE22/127.2005
kelūva “will flow” ← kelu ✧ PE22/097.1706
kelúva [← kelu-] ✧ PE22/105.0906
kelúva [← kelu-] ✧ PE22/109.1104
kelúva ← kelu ✧ PE22/117.0706
láva [← lá-] ✧ PE22/126.2802
laituva [← laita-] ✧ PE22/106.2812
lirúva ← liru- ✧ PE22/104.3404
lirúva ← liru ✧ PE22/117.0705
maruva “will abide” [← mar-] ✧ SD/056.3205-1
matuva [← mat-] ✧ PE22/105.0109
nahtuva [← nahta-] ✧ PE22/115.2902
nemuva [← nem-] ✧ PE22/105.0110
niñquitáva [← ninqita-] ✧ PE22/117.1807
nóva ← NOV ✧ PE22/101.3513
ortuva “will rise” [← orta-] ✧ PE22/104.3508
ortáva “will raise” [← orta-] ✧ PE22/104.3511
ortáva [← orta-] ✧ PE22/105.0905
ortáva [← orta-] ✧ PE22/109.1102
ortuva [← orta-] ✧ PE22/115.2903
ortáva [← orta-] ✧ PE22/117.1806
ortuva [← orya-] ✧ PE22/115.2904
qeluva “faileth” [← #qel-] ✧ LR/072.2207
siryuva [← sirya-] ✧ PE22/115.2905
taltuva [← talta-] ✧ PE22/115.2906
tuluva “shall come” [← tul-] ✧ PE22/097.3508
tuluva [← tul-] ✧ PE22/105.0111
tuluva [← tul-] ✧ PE22/106.0413
tuluva “shall come” [← tul-] ✧ PE22/120.2314
túva ← TUV ✧ PE22/101.3516
túva ← tuv ✧ PE22/105.3018
úva “it will not be” [← um-] ✧ LR/072.2002
maruvan “I will abide” [← mar-] 1st-sg ✧ SD/056.2607
nakuvan “I will slay” [← nak-¹] 1st-sg ✧ PE21/65.2306
antaváro “will he give” [← anta-] 3rd-sg-masc ✧ LR/063.1003
karuvar [← kar-] plural ✧ PE22/109.2305
vár “shall be” [← ea-] plural ✧ PE22/124.1411
laituvar [← laita-] plural ✧ SD/047.0811
menuvar “will wish” [← men-] plural ✧ PE22/118.4116
meruvar “will wish” [← mer-] plural ✧ PE22/118.2816
tuluvar [← tul-] plural ✧ PE22/106.0701
karuvan [← kar-] with-1st-sg-object ✧ PE22/109.4705
kestuvan “asks me” [← kesta-] with-1st-sg-object ✧ PE22/097.3506
kestuvan “asks me” [← kesta-] with-1st-sg-object ✧ PE22/120.2517

References ✧ PE22/97, 104

Elements

future-imperfect
future-perfect

Element In


ᴱQ. conditional grammar.

Examples (conditional)
[tulu]va [← tulu-] ✧ PE16/124.0807
tuluva [← tulu-] ✧ PE16/126.0706
tuluvan [← tulu-] 1st-sg ✧ PE16/124.0802
tuluvan [← tulu-] 1st-sg ✧ PE16/126.0206
tuluvat [← tulu-] 2nd-sg ✧ PE16/124.0803
tuluval [← tulu-] 2nd-sg ✧ PE16/126.0308
[tulu]var [← tulu-] 3rd-sg-fem ✧ PE16/124.0805
tuluvár(e) [← tulu-] 3rd-sg-fem ✧ PE16/126.0507
tuluvant [← tulu-] 3rd-sg-masc ✧ PE16/124.0804
tuluvár(o) [← tulu-] 3rd-sg-masc ✧ PE16/126.0407
[tulu]va [← tulu-] 3rd-sg-neut ✧ PE16/124.0806
tuluvat [← tulu-] 3rd-sg-neut ✧ PE16/126.0606

Reference ✧ PE16/128

Element In


ᴱQ. future grammar.

Examples (future)
kiluva “shall see” [← kili-] ✧ MC/213.1902
kiluva “shall head” [← kili-] ✧ MC/213.2302
kiluva “shall see” [← kili-] ✧ MC/214.0502
kiluva “shall see” [← kili-] ✧ MC/214.1804
va ← e (present) ✧ PE14/057.1116
va “will be” [← e-²] ✧ PE14/057.2201
haryuva ← hari ✧ PE14/058.3210
tenuva “shall hear” [← #ten-] ✧ MC/213.3102
hostuva ← hosta- ✧ PE14/034.3103
kaptuva ← kapta ✧ PE14/056.3715
karpuva ← karpi- ✧ PE14/034.3202
kelūva ← kelu ✧ PE14/058.3106
laptuva ← lapta ✧ PE14/058.2804
lokatwa ← lokta ✧ PE14/058.3004
loktauva ← lokta ✧ PE14/058.4206
matuva ← mat- ✧ PE14/057.0902
tangauva ← tanga ✧ PE14/058.2005
[tantil]auva ← tantila ✧ PE14/058.2105
[tantil]tŭva ← tantilta ✧ PE14/058.2304
tiruva “shall heed” [← tiri-] ✧ MC/214.1202
tulva [← tulu-] ✧ PE14/028.0703
tuluva ← tul- ✧ PE14/057.0209
tuluva [← tulu-] ✧ PE14/059.1102
tuluva “come (fut.)” [← tulu-] ✧ PE14/059.2503
[tulu](vāta) [← tulu-] ✧ PE16/124.0707
tuluva [← tulu-] ✧ PE16/126.0705
tulyuva ← tulya ✧ PE14/058.2406
tuluvanye [← tulu-] 1st-sg ✧ PE16/124.0702
tuluvanye [← tulu-] 1st-sg ✧ PE16/126.0205
tuluvaste [← tulu-] 2nd-sg ✧ PE16/124.0703
tuluvalye [← tulu-] 2nd-sg ✧ PE16/126.0306
[tulu]vaste [← tulu-] 2nd-sg ✧ PE16/126.0307
funduváren [← fundu(na)-] 3rd-pl-fem ✧ PE16/059.2306
fundanyuváron [← fundu(na)-] 3rd-pl-masc ✧ PE16/059.2305
ninkuvaaron [← ninqa-] 3rd-pl-masc ✧ PE16/077.1203
kaluvaare [← kala-] 3rd-sg-fem ✧ PE16/077.0804
kilivande [← kili-] 3rd-sg-fem ✧ PE16/077.2202
falastuvaare [← falasta-] 3rd-sg-fem ✧ PE16/077.0603
funduváre [← fundu(na)-] 3rd-sg-fem ✧ PE16/057.3202
lantuváre [← lant-] 3rd-sg-fem ✧ PE16/059.4603
[tulu]vasse [← tulu-] 3rd-sg-fem ✧ PE16/124.0705
tuluvande [← tulu-] 3rd-sg-fem ✧ PE16/126.0506
kiluvando [← kili-] 3rd-sg-masc ✧ PE16/077.0202
laustuvaaro [← lausta-²] 3rd-sg-masc ✧ PE16/077.1004
tuluvando [← tulu-] 3rd-sg-masc ✧ PE16/124.0704
tuluvando [← tulu-] 3rd-sg-masc ✧ PE16/126.0406
[tulu]vāta [← tulu-] 3rd-sg-neut ✧ PE16/124.0706
tuluváta [← tulu-] 3rd-sg-neut ✧ PE16/126.0605
van(da) ← e (present) active-participle ✧ PE14/057.1707
tulvanwa [← tulu-] active-participle ✧ PE14/028.2103
tuluvan(d-) ← tul- active-participle ✧ PE14/057.0806
tulvat [← tulu-] dual ✧ PE14/028.1103
tulva(n)t [← tulu-] dual ✧ PE14/028.3214
tuluvar [← tulu-] dual ✧ PE16/126.1504
tulvasset [← tulu-] dual fem ✧ PE14/028.1303
tulvandon [← tulu-] dual masc ✧ PE14/028.1203
tulvasta [← tulu-] dual neut ✧ PE14/028.1403
tulvant(a) [← tulu-] dual neut ✧ PE14/028.3406
tulvat [← tulu-] dual neut ✧ PE14/028.3409
tūlient(a) [← tulu-] dual neut ✧ PE14/028.3501
tūliet [← tulu-] dual neut ✧ PE14/028.3504
tulvar [← tulu-] fem ✧ PE14/028.0904
tulvasse [← tulu-] fem ✧ PE14/028.0905
vasta ← e (present) gerund ✧ PE14/057.1604
[tul]vanto [← tulu-] gerund ✧ PE14/028.2003
tulvanta [← tulu-] gerund ✧ PE14/028.4408
tulienta [← tulu-] gerund ✧ PE14/028.4409
tuluvasta ← tul- gerund ✧ PE14/057.0705
var ← e (present) impersonal ✧ PE14/057.1303
tuluvar ← tul- impersonal ✧ PE14/057.0406
tulvant [← tulu-] infinitive ✧ PE14/028.1904
tulvasta [← tulu-] infinitive ✧ PE14/028.3906
tuluvant [← tulu-] infinitive ✧ PE16/128.0402
tulvan(do) [← tulu-] masc ✧ PE14/028.0803
tulva [← tulu-] neut ✧ PE14/028.1004
tulvalwe [← tulu-] passive ✧ PE14/030.0304
tulvaldo [← tulu-] passive ✧ PE14/030.2911-2
lantumáre [← lant-] passive 3rd-sg-fem ✧ PE16/057.3402
tulvalwet [← tulu-] passive dual ✧ PE14/030.0704
tulvaldon [← tulu-] passive dual ✧ PE14/030.3004-2
tulvallet [← tulu-] passive dual fem ✧ PE14/030.0903
tulvalmut [← tulu-] passive dual masc ✧ PE14/030.0803
tulvaltan [← tulu-] passive dual neut ✧ PE14/030.1003
tulvaltat [← tulu-] passive dual neut ✧ PE14/030.3113
tulvalle [← tulu-] passive fem ✧ PE14/030.0504
tulvalse [← tulu-] passive fem ✧ PE14/030.0505
tulvaldo [← tulu-] passive gerund ✧ PE14/030.1903
tulvalma [← tulu-] passive gerund ✧ PE14/030.1904
tulval(de) [← tulu-] passive infinitive ✧ PE14/030.1803
tulvalmo [← tulu-] passive masc ✧ PE14/030.0403
tulvalta [← tulu-] passive neut ✧ PE14/030.0603
tulvalwi(r) [← tulu-] passive plural ✧ PE14/030.1104
tulvaldu [← tulu-] passive plural ✧ PE14/030.3308-2
tulvallir [← tulu-] passive plural fem ✧ PE14/030.1303
tulvalmur [← tulu-] passive plural masc ✧ PE14/030.1203
tulvaltai [← tulu-] passive plural neut ✧ PE14/030.1403
tulvaltar [← tulu-] passive plural neut ✧ PE14/030.3508
tulvalya(nt) [← tulu-] passive-participle ✧ PE14/030.1504
val ← e (present) plural ✧ PE14/057.1203
tulvar [← tulu-] plural ✧ PE14/028.1504
tulvau [← tulu-] plural ✧ PE14/028.1505
tuluval ← tul- plural ✧ PE14/057.0306
tuluval “will come” [← tulu-] plural ✧ PE14/059.2505
tuluvant [← tulu-] plural ✧ PE16/126.2304
tulvassir [← tulu-] plural fem ✧ PE14/028.1703
tulvandoi [← tulu-] plural masc ✧ PE14/028.1603
tulvanta [← tulu-] plural neut ✧ PE14/028.1804
tulvar [← tulu-] plural neut ✧ PE14/028.3805
vakto ← e (present) reflexive ✧ PE14/057.1407
tulvas(ta) [← tulu-] reflexive ✧ PE14/029.0303
[tul]vas [← tulu-] reflexive ✧ PE14/029.0403
tulvak(to) [← tulu-] reflexive ✧ PE14/029.2910
tulvas(to) [← tulu-] reflexive ✧ PE14/029.3004
tuluvakto ← tul- reflexive ✧ PE14/057.0505
tulvastan [← tulu-] reflexive dual ✧ PE14/029.0803
tuliston [← tulu-] reflexive dual ✧ PE14/029.3413-2
tulvaksin [← tulu-] reflexive dual fem ✧ PE14/029.1003
tulvakson [← tulu-] reflexive dual masc ✧ PE14/029.0903
tulvaktan [← tulu-] reflexive dual neut ✧ PE14/029.1103
tulvakse [← tulu-] reflexive fem ✧ PE14/029.0603
tulvatsa [← tulu-] reflexive gerund ✧ PE14/029.1603
[tulva]ksa(nt) [← tulu-] reflexive gerund ✧ PE14/029.1703
tulvas(te) [← tulu-] reflexive infinitive ✧ PE14/029.2003
tulvakso [← tulu-] reflexive masc ✧ PE14/029.0503
tulvakta [← tulu-] reflexive neut ✧ PE14/029.0703
tulvastu [← tulu-] reflexive plural ✧ PE14/029.1204
tulvastoi [← tulu-] reflexive plural ✧ PE14/029.1205
tulvaksi [← tulu-] reflexive plural fem ✧ PE14/029.1403
tulvaksoi [← tulu-] reflexive plural masc ✧ PE14/029.1303
tulvaktai [← tulu-] reflexive plural neut ✧ PE14/029.1503
tulvaska [← tulu-] reflexive-participle ✧ PE14/029.1903

References ✧ PE14/34, 56

Element In